ENGAGE GROUP READING PLANS

ENGAGE GROUP Exodus READING PLAN

Week 1: Ch. 1; Ch. 2; Ch. 3-4:17; Ch. 4:18-31; Ch. 5:1-7:5
Week 2: Ch. 7:6-8:15; Ch. 8:16-9:35; Ch. 10:1-29; Ch. 11; Ch. 12:1-28
Week 3: Ch. 12:29-51; Ch. 13; Ch. 14:1-31; Ch. 15:1-27; Ch. 16
Week 4: Ch. 17; Ch. 18; Ch. 19; Ch. 20; Ch. 21:1-32
Week 5: Ch. 21:33-22:15; Ch. 22:16-23:1-9; Ch. 23:10-33; Ch. 24; Ch. 25:1-9
Week 6: Ch. 25:10-22; Ch. 25:23-30; Ch. 25:31-40; Ch. 26; Ch. 27:1-19
Week 7: Ch. 27:20-28:5; Ch. 28:6-43; Ch. 29; Ch. 30; Ch. 31:1-18
Week 8: Ch. 32:1-29; Ch. 32:30-35; Ch. 33;Ch. 34; Ch. 35:1-29
Week 9: Ch. 35:30-36:7; Ch. 36:8-39:31; Ch. 39:32-43; Ch. 40:1-33; Ch. 40:34-38

ENGAGE GROUP Harmony READING PLAN

Week One: Mt 1:1-17; Lk 1:1-4; Jn 1:1-18
                         Lk 3:23-38; Lk 1:5-38
                         Lk 1:39-80
                         Mt 1:18-25; Lk 2:1-38
                         Mt 2:1-23; Lk 2:39-52

Week Two: Mt 3:1-17; Mk 1:1-11; Lk 3:1-23
                         Mt 4:1-11; Mk 1:12-13; Lk 4:1-13; Jn 1:19-34
                         Jn 1:35-2:25
                         Jn 3:1-36; Mt 4:12; Lk 3:19-20
                         Jn 4:1-45

Week Three: Mt 4:13-22; Mk 1:14-20; Lk 4:14-31; Jn 4:46-54
                             Mk 1:21-39; Lk 4:31-44; Mt 8:14-17; Mt 4:23-25
                             Lk 5:1-26; Mk 1:40-2:12; Mt 8:1-4; Mt 9:1-8
                             Mt 9:9-17; Mk 2:13-22; Lk 5:27-39
                             Jn 5:1-47

Week Four: Mt 12:1-14; Mk 2:23-3:6; Lk 6:1-11
                          Mt 12:15-21; Mk 3:7-19; Mt 5:1-12; Lk 6:12-26
                          Mt 5:13-48; Lk 6:27-36
                          Mt 6:1-7:6; Lk 6:37-42
                          Mt 7:7-29; Lk 6:43-49

Week Five: Mt 8:1, 5-13; 11:2-19; Lk 7:1-35
                         Mt 11:20; Lk 7:36-8:3; Mt 12:1-12:32
                         Mt 12:33-50; Mk 3:20-35; Lk 8:19-21
                         Mt 13:1-23; Mk 4:1-20; Lk 8:4-15
                         Mk 4:21-34; Lk 8:16-18; Mt 13:24-46

Week Six: Mt 13:47-53; 8:23-37; Mk 4:35-41; Lk 8:22-25
                      Mt 8:28-34; Mk 5:1-20; Lk 8:25-39
                      Mt 9:18-26; Mk 5:21-43; Lk 8:40-56
                      Mt 9:27-38; 13:54-58; Mk 6:1-6
                      Mt 10:1-42; Mk 6:7-11; Lk 9:1-5

Week Seven: Mt 11:1; 14:1-12; Mk 6:12-30; Lk 9:6-10
                             Mt 14:13-21; Mk 6:31-44; Lk 9:10-17; Jn 6:1-13
                             Mt 14:22-36; Mk 6:45-56; Jn 6:14-21
                             Jn 6:22-71
                             Mt 15:1-20 Mk 7:1-23; Jn 7:1

Week Eight: Mt 15:21-38; Mk 7:24-8:9
                           Mt 15:39-16:20; Mk 8:10-30; Lk 9:18-21
                           Mt 16:21-17:9; Mk 8:31-9:10; Lk 9:22-36
                           Mt 17:10-21; Mk 9:11-29; Lk 9:37-43
                           Mt 17:22-18:6; Mk 9:30-41; Lk 9:43-50

Week Nine: Mt 18:7-35; Mk 9:42-50
                         Jn 7:2-31; Lk 9:51-62; Mt 8:19-22
                         Jn 7:32-8:20
                         Jn 8:21-59
                         Lk 10:1-42

Week Ten: Lk 11:1-44
                       Lk 11:45-12:34
                       Lk 12:35-13:21
                       Jn 9:1-41
                       Jn 10:1-42

Week Elven: Lk 13:22-14:24
                            Lk 14:25-15:32
                            Lk 16:1-17:10
                            Jn 11:1-44
                            Jn 11:45-54; Lk 17:11-37

Week Twelve: Mt 19:1-15; Mk 10:1-16; Lk 18:1-17
                               Mt 19:16-30; Mk 10:17-31; Lk 18:18-30
                               Mt 20:1-28; Mk 10:32-45; Lk 18:31-34
                               Mt 20:29-34; Mk 10:46-52; Lk 18:35-19:10
                               Lk 19:11-28; Jn 11:55-12:11; Mt 26:6-13; Mk 14:3-9

Week Thirteen: Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lk 19:29-44; Jn 12:12-19
                                  Mt 21:12-17; Mk 11:12-18; Lk 19:45-48; Jn 12:20-36
                                  Jn 12:36-50; Mt 21:18-27; Mk 11:19-33; Lk 20:1-8
                                  Mt 21:28-46; Mk 12:1-12; Lk 20:9-19
                                  Mt 22:1-22; Mk 12:13-17; Lk 20:20-26

Week Fourteen: Mt 22:23-40; Mk 12:18-34; Lk 20:27-40
                                   Mt 22:41- 23:36; Mk 12:35-40; Lk 20:41-47
                                   Mt 23:37-24:14; Mk 12:41-13:13; Lk 21:1-19
                                   Mt 24:15-31; Mk 13:14-27; Lk 21:20-28
                                   Mt 24:32-51; Mk 13:28-37; Lk 21:29-36

Week Fifteen: Mt 25:31-26:16; Mk 14:1-11; Lk 21:37-22:6
                               Mt 26:17-20; Mk 14:12-17; Lk 22:7-13; Jn 13:1-20
                               Mt 26:21-25; Mk 14:18-21; Lk 22:21-38; Jn 13:21-38
                               Mt 26:26-29; Mk 14:22-25; Lk 22:17-20; 1 Cor. 11:23-26; Jn 14:1-31
                               Jn 15:1-16:15

Week Sixteen: Jn 16:16-17:26
                                Mt 26:30-46; Mk 14:26-42; Lk 22:39-46; Jn 18:1
                                Mt 26:47-56; Mk 14:43-52; Lk 22:47-53; Jn 18:2-12
                                Mt 26:57-68; Mk 14:53-65; Lk 22:54; Jn 18:13-24
                                Mt 26:69-27:10; Mk 14:66-72; Lk 22:55-71; Jn 18:25-27; Acts 1:18-19

Week Seventeen: Mt 27:11-14; Mk 15:1-5; Lk 23:1-12; Jn 18:28-38
                                      Mt 27:15-26; Mk 15:6-15; Lk 23:13-25;Jn 18:39-19:16
                                      Mt 27:27-34; Mk 15:16-23; Lk 23:26-32; Jn 19:17
                                      Mt 27:35-44; Mk 15:24-32; Lk 23:33-43; Jn 19:18-27
                                      Mt 27:45-58; Mk 15:33-45; Lk 23:44-52; Jn 19:28-38

Week Eighteen: Mt 27:59-28:8; Mk 15:46-16:8; Lk 23:53-24:8;Jn 19:39-20:1
                                   Lk 24:9-12; Jn 20:2-18; Mk 16:9-11; Mt 28:9-15; Mk 16:12-13; Lk 24:13-32
                                   Lk 24:33-43; Mk 16:14; Jn 20:19-21:25; 1 Cor. 15:3-5
                                   Mt 28:16-20; Mk 16:15-20; Lk 24:44-53;
                                   Acts 1:3-12; 1 Cor 15:6-7

ENGAGE GROUP Colossians READING PLAN

Week One: Colossians 1:1-8;Colossians 1:9-14;Colossians 1:15-20;Colossians 1:21-23;Colossians 1:24-29
Week Two: Colossians 2:1-5;Colossians 2:6-15;Colossians 2:16-23;Colossians 3:1-4;Colossians 3:5-11
Week Three: Colossians 3:12-14;Colossians 3:15-17;Colossians 3:18 - 4:1;Colossians 4:2-6;Colossians 4:7-18

ENGAGE GROUP Genesis READING PLAN

Week One: Genesis 1-2:3; Genesis 2:4-25; Genesis 3; Genesis 4; Genesis 5.
Week Two: Genesis 6:1-7:5; Genesis 7:6-8:22; Genesis 9; Genesis 10-11; Genesis 12
Week Three: Genesis 13; Genesis 14; Genesis 15; Genesis 16-17; Genesis 18
Week Four: Genesis 19; Genesis 20; Genesis 21; Genesis 22; Genesis 23
Week Five: Genesis 24; Genesis 25; Genesis 26; Genesis 27-28; Genesis 29-30
Week Six: Genesis 31-32:2 Genesis 32:3-32; Genesis 33; Genesis 34; Genesis 35
Week Seven: Genesis 36; Genesis 37; Genesis 38; Genesis 39; Genesis 40
Week Eight: Genesis 41; Genesis 42; Genesis 43; Genesis 44; Genesis 45
Week Nine: Genesis 46; Genesis 47:1-26; Genesis 47:27-48:22; Genesis 49; Genesis 50 

ENGAGE GROUP Philippians READING PLAN

Week One: Philippians 1:1-6; Philippians 1:17-11; Philippians 1:12-18; Philippians 1:19-26; Philippians 1:27-30
Week Two: Philippians 2:1-4; Philippians 2:5-11; Philippians 2:12-18; Philippians 2:19-30; Philippians 3:1-6
Week Three: Philippians 3:7-11; Philippians 3:12-14; Philippians 3:15-20; Philippians 4:1-9; Philippians 4:10-23

ENGAGE GROUP EPHESIANS READING PLAN

Week One: Ephesians 1:1-3, Ephesians 1:4-6, Ephesians 1:7-10, Ephesians 1:11-14, Ephesians 1:15-23
Week Two: Ephesians 2:1-3, Ephesians 2:4-7, Ephesians 2:8-10, Ephesians 2:11-13, Ephesians 2:14-16
Week Three: Ephesians 2:17-18, Ephesians 2:19-20, Ephesians 2:21-22, Ephesians 3:1-3, Ephesians 3:4-6  
Week Four: Ephesians 3:7-9, Ephesians 3:10-13, Ephesians 3:14-15, Ephesians 3:16-19, Ephesians 3:20-21
Week Five: Ephesians 4:1, Ephesians 4:2-3, Ephesians 4:4-6, Ephesians 4:7-10, Ephesians 4:11-13
Week Six: Ephesians 4:14-16, Ephesians 4:17-19, Ephesians 4:20-24, Ephesians 4:25-28, Ephesians 4:29-32
Week Seven: Ephesians 5:1-5, Ephesians 5:6-14, Ephesians 5:15-20, Ephesians 5:21-24, Ephesians 5:25-33
Week Eight: Ephesians 6:1-4, Ephesians 6:5-9, Ephesians 6:10-15, Ephesians 6:16-18, Ephesians 6:19-24

ENGAGE GROUP HEBREWS READING PLAN

Week One: Hebrews 1:1-9, Hebrews 1:10-14, Hebrews 2:1-13, Hebrews 2:14-18, Hebrews 3:1-11
Week Two: Hebrews 3:12-19, Hebrews 4:1-13, Hebrews 4:14-16, Hebrews 5:1-10, Hebrews 5:11-6:12
Week Three: Hebrews 6:13-20, Hebrews 7:1-10, Hebrews 7:11-28, Hebrews 8:1-7, Hebrews 8:8-13
Week Four: Hebrews 9:1-10, Hebrews 9:11-28, Hebrews 10:1-18, Hebrews 10:19-39, Hebrews 11:1-16
Week Five: Hebrews 11:17-40, Hebrews 12:1-17, Hebrews 12:18-29, Hebrews 13:1-16, Hebrews 13:17-25

ENGAGE GROUP PASTORAL LETTER READING PLAN

Week One: 1 Tim. 1:1-2, 1 Tim. 1:3-11, 1 Tim. 1:12-17, 1 Tim. 1:18-20, 1 Tim. 2:1-3:16
Week Two: 1 Tim. 2:1-3:16, 1 Tim. 2:1-15, 1 Tim. 3:1-13, 1 Tim. 3:14-16, 1 Tim. 4:1-16, 1 Tim. 5:1-6:2
Week Three: 1 Tim. 6:3-19, 1 Tim. 6:20-21, 2 Tim. 1:1-2, 2 Tim. 1:3-18, 2 Tim. 2:1-13
Week Four: 2 Tim. 2:14-4:5, 2 Tim. 2:14-26, 2 Tim. 3:1-9, 2 Tim. 3:10-17, 2 Tim. 4:1-5
Week Five: 2 Tim. 4:1-5, 2 Tim. 4:6-18, 2 Tim. 4:6-8, 2 Tim. 4:9-18, 2 Tim. 4:19-22, Titus 1:1-4
Week Six: Titus 1:5-16, Titus 1:5-9, Titus 1:10-16, Titus 2:1-15, Titus 3:1-11, Titus 3:12-15 

ENGAGE GROUP ROMANS READING PLAN

Week One: Romans 1:1-7, Romans 1:8-17, Romans 1:18-32, Romans 2:1-16, Romans 2:17-29
Week Two: Romans 3:1-8, Romans 3:9-20, Romans 3:21-31, Romans 4:1-12, Romans 4:13-25
Week Three: Romans 5:1-11, Romans 5:12-21, Romans 6:1-14, Romans 6:15-23, Romans 7:1-13
Week Four: Romans 7:14-25, Romans 8:1-17, Romans 8:18-25, Romans 8:26-30, Romans 8:31-39
Week Five: Romans 9:1-9, Romans 9:10-19, Romans 9:20-33, Romans 10:1-9, Romans 10:10-21
Week Six: Romans 11:1-10, Romans 11:11-24, Romans 11:25-36, Romans 12:1-8, Romans 12:9-13
Week Seven: Romans 12:14-18, Romans 12:19-21, Romans 13:1-14, Romans 14:1-11, Romans 14:12-23
Week Eight: Romans 15:1-13, Romans 15:14-22, Romans 15:23-33, Romans 16:1-16, Romans 16:17-27